fbpx

Informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji umów sprzedaż usług:

Zgodnie z art. 13 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane dalej RODO informujemy, że:

Administratorem bazy danych osobowych i wizerunkowych jest firma:

Studio Fotografii Rajmund Piasta ul. Piłsudskiego 30, 25-431 Kielce, NIP 6631207357

 1. Dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku firm dodatkowo numer NIP, będą gromadzone i przetwarzane zgodnie z art. 6 p. 1a RODO jako podstawy prawnej w zakresie:
 1. Przyjmowania i realizacji zamówień, wysyłek zamówionych towarów, realizacji płatności oraz realizacji reklamacji.
 2. Wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 3. Dochodzenia zaległych płatności w ramach windykacji i procesów sądowych
 4. Wysyłania informacji handlowych
 1. Dane osobowe Administrator może przekazywać następującym osobom trzecim w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego zrealizowania zakresu z pkt. 1. Mogą to być podmioty takie jak:
 1. Firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie
 2. Firmy świadczące usługi księgowe
 3. Firmy windykacyjne
 4. Podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Prezes U.K.E, Prezes U.O.KiK., sądy, organy podatkowe, ale tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o podstawę prawną.
 1. Dane osobowe i wizerunkowe są danymi poufnymi i nie zostaną w jakikolwiek sposób ujawnione osobom trzecim.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od końca roku, w którym nastąpiło wykonanie ostatniej umowy sprzedaży, co jest wymogiem ustawy o rachunkowości.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Ponieważ przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych istnieje możliwość wniesienia skargi do Administratora danych jak i do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane wizerunkowe klientów będą usuwane zaraz po zakończeniu realizacji zlecenia.